silvester single party bochum germany dating paradies burnout osnabrueck leute kennen lernen kostenlos chat free deutschland with video www chat de kostenlos y seguras

Wij bieden een optimale begeleiding bij het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij. Daarbij zijn wij ons ervan bewust dat een schadevergoeding de emotionele gevolgen niet kan wegnemen. Een financiële vergoeding kan echter wel helpen om de gevolgen voor u meer draaglijk te maken. Het kan uw leven wat veraangenamen doordat er een last van uw schouders valt en u een zorg minder heeft. De schade die u als slachtoffer lijdt kan zeer divers zijn en hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Het is daarom noodzakelijk dat deze schade zorgvuldig wordt geïnventariseerd, zodat uw claim op een goede manier aan de aansprakelijke partij kenbaar kan worden gemaakt. Daarbij is het van belang dat de schadeposten worden onderbouwd met nota’s, verklaringen en/of loonstroken. Het is ook aan te raden om vanaf het begin af aan zelf goed bij te houden wanneer u welke kosten maakt. Als we spreken over letselschade dan moet u onder andere denken aan de niet door de zorgverzekering gedekte kosten voor uw behandeling, uw reis- en verblijfkosten, de kosten voor hulp door derden in het huishouden of bij het onderhoud van bijvoorbeeld uw tuin en de kosten van rechtskundige bijstand. Daarnaast kan het zo zijn dat de werkgever als gevolg van uw al dan niet tijdelijke arbeidsongeschiktheid, uw salaris niet meer volledig doorbetaald waardoor u een lager inkomen hebt. Bij langer durende arbeidsongeschiktheid kan het zelfs zo zijn dat u aanspraak moet maken op een sociale uitkering die meestal lager is dan uw normale inkomen. Daarbij kan er ook sprake zijn van pensioenschade doordat u een lager pensioen opbouwt. Verder heeft u op grond van het opgelopen letsel recht op de vergoeding van smartengeld, wat de gemiste levensvreugde, de pijn en het verdriet compenseert.

Uw claim kan bestaan uit:
• Medische kosten, voor zover niet vergoed door uw zorgverzekering
• Schade aan persoonlijke eigendommen, kleding en vervoermiddelen
• Reiskosten • Derving van inkomen
• Kosten van revalidatie
• Kosten van thuiszorg
• Kosten van re-integratie
• Smartengeld
• Wettelijke rente
• Kosten voor juridische bijstand

Overlijdensschade Het kan ook zijn dat u wordt geconfronteerd met het overlijden van een dierbare als gevolg van een ongeval. De schade die u dan lijdt kan betrekking hebben op de begrafeniskosten en het gemis van het levensonderhoud door die overledene. Dit gemis wordt vertaald in de zogenaamde behoefteschade, die op basis van een aantal uitgangspunten kan worden vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met onder andere de financiële situatie zonder het overlijden en de voorzieningen die u hebt getroffen in het geval van overlijden. Hebben de nabestaanden tevens recht op smartengeld / immateriële schade? De Nederlandse wet kent geen recht op smartengeld of immateriële schade bij overlijden. Het verdriet dat voortkomt uit iemands overlijden geeft dus geen recht op schadevergoeding.