هزینه

در اغلب موارد، هزینه های قانونی به طور کامل توسط حزب مسئول بازپرداخت. این متفاوت است زمانی که مسئولیت است و یا تنها بخشی از به رسمیت شناخته نشده. به عنوان مثال: خطاهای پزشکی یا موارد که در آن یک شرکت بیمه از دست رفته است. در این وضعیت، ما می توانیم با شما کار کنیم تا ترتیبات جداگانه برای بازپرداخت هزینه.
Wij werken op basis van een redelijk uurtarief en declareert haar kosten via u bij de aansprakelijke partij. برای انجام مصاحبه، ما به اتهام نیست, اگر پس از آن گفتگو تصمیم می گیرد به ما را به عنوان مدافع خود را در نه. Zo kunt u zich vrijblijvend oriënteren op de behandeling van uw zaak door ons.

نظر اضافه کنید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *